Устав на БАНИ

Устав на БАНИ

Устав на БАНИ

У С Т А В НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА
Приет на учредително събрание на БАНИ на 13.09.2004 г., изменен и допълнен на заседанията на Общото събрание на БАНИ през 2011 г., 2013 г. и 2016 г.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Статус
(1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание. Българската академия на науките и изкуствата /БАНИ/, наричано по нататък за краткост Академията, е неправителствена организация и независим граждански научен институт. Тя е приемник и продължител на делото на Българската академия на науките и изкуствата закрита през 1947 година.

Чл. 2. Наименование
(1) Наименованието на сдружението е „Българска академия на науките и изкуствата".
(2) Наименованието на Академията, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
(3) Наименованието на клоновете на Академията се образува като към наименованието й се добавя указанието „клон" и населеното място, където е седалището на клона.
(4) Атрибути на Академията са: кръгъл печат с кръгов периферен надпис „Българска академия на науките и изкуствата" на български и на английски, а в средата емблемата на Академията – горящ факел, лира, разтворена книга и лавров венец.
(5) Церемониални тоги: за Академичния (Управителния) съвет тогите са черни с червени яки и златни шалове, бели – за академици, зелени – за дописни членове, червени – за член наблюдатели, виолетови – за почетни членове.
(6) Химн на Академията е песента „Върви народе възродени", текст на Стоян Михайловски, музика – Любомир Пипков.
(7) Празникът на Академията е 1 ноември „Ден на народните будители".

Чл. 3. Седалище и адрес на управление
Седалището и адресът на Академията са: гр. София, 1303, бул. „Сливница" № 146, вх. В, ет. 1, ап. 2.

Чл. 4. Срок
Академията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

Чл. 5. Структура
(1). Академията осъществява дейността си в обществена полза, като обединява усилията на учени и дейци на културата за развитието и разпространението на постиженията на науката и изкуството в България и извън нейните предели.
(2). Структурата на Академията включва три отделения:
1. Отделение за наука, съставено от Научни центрове, Научни институти и техните секции;
2. Отделение за изкуства, съставено от Творчески центрове, Творчески институти и техните секции;
3. Отделение на представители на гражданското общество и държавност, което включва:
- почетни членове (доктор хонорис кауза и почетни членове в три степени);
- член благодетели (в три степени);
- колективни членове на академията – обществени организации.

Чл. 6. Цел
(1) Целта на Академията е да съдейства за обединението на българския национален елит във всички области на науката, изкуствата и обществени деятели.
(2) Да работи с целия си научен и културен потенциал за защита на националната идея, за реализиране на националния идеал и защита на националните интереси.
(3) Да работи за осъществяване на единство на българската нация в целия свят.
(4) Да полага усилия за защита на българския език и култура, изучаване на българската природа, бит, книжнина, българската история, развитието на българските изобразителни изкуства и музика, българската материална култура, българското право, стопанство и техника.
(5) Да извършва изследвания в областта на науките и прояви в областта на изкуствата.
(6) За постигане на целите си Академията:
- привлича за участие в своята дейност изтъкнати учени и дейци на културата;
- организира научни и културни екипи на функционален принцип и оказва съдействие за тяхната дейност при разработване на национални и международни проекти;
- организира национални и международни научни и културни форуми за популяризиране на духовното и материалното творчество на българите в миналото и днес;
- осъществява връзки и сътрудничество със сродни организации в чужбина.

Чл. 7. Имущество
(1) Имуществото на Академията се състои от:
- средства от членски внос.
- дарения на физически и юридически лица, внесени във Фонд „БАНИ".
- приходи от стопанска дейност, свързана с основните цели на Академията.
(2) Членският внос се определя от Общото събрание и се заплаща от членовете на Академията всеки месец до десето число на месеца, следващ този за който се отнася.
(3) Членове на Академията, които в продължение на 2 /две/ календарни години не заплатят членския внос се смятат за самоизключени от БАНИ.
(4) Членовете на Академията могат да предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти или индивидуално определени движими вещи под наем. Размерът на лихвите по заемите или наемите по алинея 3 се определя от Общото събрание на сдружението.
(5) Академията в лицето на Академичвия съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

II. ЧЛЕНСТВО
Чл. 8. Обхват
Членовете на Академията се избират между българските учени, книжовници и художници, дейци на изкуствата, които са се отличили със значими по научна или художествена стойност трудове. Редът за избора на членове на Академията се определя в Правилника за приложение на Устава на Академията.

Чл. 9. Видове членство
(1) Членуването в Академията е доброволно.
(2) Видовете персонални членове на Академията са:
- академици;
- дописни членове;
- член наблюдатели;
- почетни членове;
- член благодетели;
- чуждестранни членове.
(3) Изборът на нови членове на БАНИ сe осъществява от Академичния съвет по предложение на Комисията по номинации. Церемонията по обявяването на новите членове на БАНИ става на Общото събрание.
(4) Право да участват в избори за членове на Академичния съвет и на членове на Контролния съвет имат:
- академиците;
- дописните членове;
- член наблюдателите;
- почетните членове.

Чл. 10. Права
(1) Всеки академик, дописен член, член наблюдател и почетен член има право да:
- участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
- гласува за избор на ръководни органи на Академията;
- бъде избиран в неговите органи на управление;
- осъществява контрол върху работата на органите на управление на академията;
- бъде информиран за дейността на сдружението;
- ползва имуществото и резултатите от дейността на Академията;
- участва в разработването на научни и културни проекти, както и в научните и творческите заседания на Академията.
(2) Всеки член благодетел и чуждестранен член има право:
- да участва в обсъждането на всички въпроси, които се отнасят до дейността на Академията в Общото събрание;
- да участва в разработване на научни и културни проекти, както и в научните и творческите заседания на академията.

Чл. 11. Задължения
(1).Всеки член на Академията е длъжен:
1. да внася ежемесечно членски внос;
2. да спазва Устава на Академията и да работи за постигане на нейните цели;
3. да работи за увеличаване имуществото на Академията и издигане на нейния обществен авторитет;
4. да взима дейно участие в заседанията на клоновете и в ОС на Академията, както и да прави приноси според специалността си в научната работа на Академията;
(2) Всеки новоизбран академик и дописен член се задължава да прочете „Академично слово" пред Общото събрание след избора му за член на Академията.

Чл. 12. Упражняване на правата и задълженията
(1). Правата и задълженията на членовете не могат да преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.
(2). Упражняването на членствени права може да бъдат предоставено на друго лице, член на Академията, чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Чл. 13 Придобиване на членство
Членовете на Академията могат да бъдат персонални и колективни.
(1) Придобиването на членство става след представяне на изискваните документи пред комисията по номинация.
(2) Технологията на приемане се урежда от Правилника за приложение на устава.
(3) Членовете се приемат от Академичния съвет с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Чл. 14. Производство по придобиване на членство
(1) Кандидатите за членове на Академията отправят писмена молба с необходимите документи в Секретариата на Академията, който ги внася в Комисията по номинации.
(2) Комисията по нoминации разглежда документите, одобрява кандидатите, определя академичното им звание според приетите критерии и ги предлага на Академичния съвет.
(3) Академичния съвет избира новите членове на Академията със съответните им звания.
(4) Председателят на БАНИ връчва дипломите на новоизбраните членове на тържествена церемония на Общото събрание.

Чл. 15. Прекратяване на членство
(1) Членството се прекратява:
- с едностранно волеизявление до Академията;
- със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
- с изключване при нарушение на морално-етичните норми на членове на Академията;
- с прекратяване на съществуването на Академията.
(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и Академията се уреждат след приемане на годишния счетоводен отчет от Общото събрание.
(3) В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от Академията.
(4) Решението за изключване се взема от Академичния съвет на Академията при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.
(5) Отпадането на членство е налице, когато има системно невнасяне на членски внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Академичния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

Чл. 16. Стопанска дейност
(1) Академията извършва стопанска дейност, чрез регистрирани по търговския закон стопански организации (ООД), свързани с основния й предмет на дейност:
- Продажба на създадените от Академията или нейните членове научни трудове и продукти получени в резултат на основната й дейност;
- Продажба на създадените от Академията или нейните членове патенти и произведения на изкуството;
- Консултантска дейност;
- Учебна дейност;
- Разработване на научни проекти;
- Концертни и театрални продукции;
- Издателска дейност.
(2). Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Контролния съвет на Академията.

Чл. 17. Покриване на загуби
При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Академията. Решението се взема с мнозинство 3/4 гласа от всички членове на сдружението.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 18. Видове органи за управление
Органите на управление на Академията са:
1. Общо събрание;
2. Академичен съвет;
3. Председател на БАНИ;
4. Управителен съвет;
5. Контролен съвет;
6. Академично настоятелство.

Чл. 19. Общо събрание
(1) В Общото събрание участват всички членове на Академията (академици, дописни членове, почетни членове, член наблюдатели, член благодетели и чуждестранни членове).
(2). Членовете на БАНИ участват в Общото събрание лично или чрез нотариално упълномощен представител.

Чл. 20. Представителство в Общото събрание
(1) Пълномощните на представителите са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
(2) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(3) Пълномощниците не могат да представляват повече от един член на Общото събрание.

Чл. 21. Компетентност на Общото събрание
Общото събрание има следните права:
(1) Изменя и допълва Устава на Академията;
(2) Приема Правилника за организацията и дейността на Академията и други вътрешни актове;
(3) Преобразува и прекратява съществуването на Академията;
(4) Избира и освобождава членовете на Академичния съвет и Контролния съвет;
(5) Одобрява годишния счетоводен отчет;
(6) Назначава ликвидаторите при прекратяване на Академията, освен в
случай на несъстоятелност;
(7) Разглежда жалби срещу решения на Академичния съвет за прекратяване на членство;
(8) Взема решение за откриване и закриване на клонове на Академията в други градове;
(9) Взема решение за участие в други организации;
(10) Приема основните насоки и програми за дейността на Академията;
(11) Приема бюджета на Академията;
(12) Взема решения относно събираемостта и размера на членския внос;
(13) Приема отчета за дейността на Академичния съвет;
(14) Отменя решения на АС, когато противоречат на закона и Устава на Академията;
(15) Освобождава от отговорност членовете на Академичния съвет;
(16) Одобрява решенията на клоновете на БАНИ;
(17) Членовете на Общото събрание имат право на информираност за
решенията на Академичния съвет.

Чл. 22. Провеждане на Общо събрание
(1) Общото събрание на Академията се провежда два пъти годишно - пролетна и есенна сесия.

Чл. 23. Свикване на Общо събрание
(1) Общото събрание се свиква от Академичния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Академичния съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Академията по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник" и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Академията.
(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл. 24. Право на сведение
(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Академията най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.
(2) При поискване писмените материали се представят на всеки редовен член безплатно.

Чл. 25. Списък на присъстващите
(1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на
присъстващите членове или техните представители.
(2) Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с
подпис и се легитимират с членската си карта.
(3) Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл. 26. Право на глас
Членове на БАНИ имат право на глас при решаване на всички проблеми, които се отнасят до дейността на БАНИ.

Чл. 27. Конфликт на интереси
Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
(1) Предявяване на искове срещу него;
(2) Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване
на отговорността му към сдружението;
(3) При решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или
роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Чл. 28. Заседания
(1) Заседанията на Общото събрание се провеждат при обикновен кворум и обикновено мнозинство.
(2) При липса на кворум Академичният съвет насрочва ново заседание един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Чл. 29. Решения
(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Чл. 30. Протокол
(1) На заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Чл. 31. Академичен съвет
(1) Академичният съвет изпълнява ролята на основен законодателен и изпълнителен орган на БАНИ.
(2) Академичният съвет се председателства от Председателят на БАНИ и при негово отсъствие от един от подпредседателите на Академията.
(3) Членовете на Академичния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 години.
(4) Академичният съвет е съставен от 25 членове.
(5) Членовете на Академичният съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение на срока.
(6) Член на Академичния съвет, който отсъства повече от 3 /три/ заседания се освобождава.

Чл. 32. Изисквания към членовете на Академичния съвет
(1) Членовете на Академичния съвет трябва да:
- имат постоянно местоживеене в страната;
- не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Чл. 33. Права и задължения на Академичния съвет
(1) Членовете на Академичния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
(2) Членовете на Академичния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Академията и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.
(3) Академичният съвет приема правила за работата си и избира председател, главен секретар и секретар на академията.
(4) Има право да избира нови членове с квалифицирано мнозинство 2/3 в случаи на отпадане на членове на АС по уважителни причини или системно неспазване на задълженията посочени в този член.
(5) Академичният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.
(6) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(7) Академичният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Академията.
(8) Академичният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Академията.
(9) Академичният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.
(10) Академичният съвет определя реда и организира извършването на дейността на Академията.
(11) Академичният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Академията.
(12) Академичният съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
(13) Академичният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
(14) Академичният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
(15) Академичният съвет установява и поддържа връзки с научни, обществени, книжовни, художествени институти и учреждения в страната и чужбина.

Чл. 34. Вземане на решения от АС
(1) Решения на АС могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Академичния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.
(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите на чл.33, ал.4 от Устава, които се вземат с мнозинство от 2/3.
(3) Академичният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Академичния съвет взема решение единодушно за:
1. Съществена промяна на дейността на Академията;
2. Съществени организационни промени;
3. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Академията или прекратяване на такова сътрудничество;
4. Вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 35. Отговорност на членовете на Академичния съвет
(1) Членовете на Академичния съвет носят солидарна отговорност, ако увредят интересите на Академията.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 36. Академично настоятелство
(1) Настоятелството се състои от 11 члена, благодетели на Академията.
(2) Председателят и секретарят на Настоятелството, се избират от членовете на Настоятелството.
(3) Настоятелството се събира 2 пъти годишно за да обсъди финансовото състояние на Академията.

Чл. 37. Управителен съвет
(1) Членове на Управителния съвет са председателят на Академията, председателят на Общото събрание, председателите на отделенията, главният секретар и юридическият секретар на Академията.
(2) Председателят на Академията ръководи цялостната дейност на Академията, вкл. финансовите и стопански въпроси.
(3) Функциите на УС са определени в Правилника.

Чл. 38. Контролен съвет
(1) Контролният съвет се състои от пет членове, които се избират от Общото събрание за срок от 5 години.
(2) Функциите на Контролния съвет са уредени в Правилника на Академията.

IV. ОТЧЕТНОСТ
Чл. 39. Отчет за дейността
(1) Ежегодно до края на месец март Академичният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен отчет.
(2) В отчета се описва протичането на дейността и състоянието на Академията и се разяснява годишния счетоводен отчет.
(3) Счетоводителят се назначава по договор за водене на финансовата дейност на Академията.

Чл. 40. Документооборот
(1) На заседанията на Общото събрание и на Академичния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги и на електронен носител. Редовните членове на Академията и членовете на Академичния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Секретариатът на Академията води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, телефон, е-мейла, професията, занятието им и вида членство.

Чл. 41. Прекратяване
Академията прекратява своето съществуване:
1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването й в несъстоятелност;
3. С решение на Окръжния съд по седалището на Академията в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл. 42. Ликвидация
(1) При прекратяване на Академията се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуването й.
(2) Ликвидацията се извършва от Академичния съвет на Академията. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

V ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършени по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§ 2. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на Българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 
Председател на БАНИ: Акад. проф. д-р Григор Велев
 


У С Т А В

НА

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА

 

Актуализация на приетия на учредително събрание устав на БАНИ, състояло се в гр. Хасково на 13.09.2004 г.