БАНИ - Правилник за приложение на Устава

Правилник за приложение на Устава

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА УСТАВА НА БАНИ

Правилник за приложение на Устава
 
1. ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ В БАНИ.
1.1. Академичният съвет на БАНИ отправя покани към видни личности в областта на науката, културата и обществения живот за присвояване на почетни звания на Академията според вакантните места в БАНИ и покриване на изискванията, посочени в т.1.3.
1.2. Членуването в БАНИ става въз основа на подаване на документите, посочени в. т.1.3,4,5.
1.3. Изисквания към кандидатите за членове на БАНИ – отделение за Наука:
• Молба за участие в конкурса за членство в БАНИ;
• Копия от дипломите за научна степен и звание;
• Автобиография (CV);
• Списък на научните трудове;
• Самооценка на научното творчество;
• Две препоръки от членове на Академията (академици, дописни членове) като един от тях е от регионален клон на БАНИ или от Научните центрове, Научните институти и секциите към тях;
• Две снимки;
• Встъпителна такса 200 лв.
1.4. Изисквания към кандидатите за членове на БАНИ – отделение за Изкуство:
• Молба за участие в конкурса за членство в БАНИ;
• Автобиография (CV);
• Две препоръки от членове на Академията (академици, дописни членове) като един от тях е от регионален клон на БАНИ или от Творческия център, Творческия институт или секциите към тях;
• Встъпителна такса 200 лв.;
• Две снимки;
• Списък на:
- Есета, романи, разкази и др. – за писатели;
- Стихосбирки – за поети;
- Музикални творби /песни, сонати, симфонии, опери, оперети, инструментални пиеси и др./ - за композитори;
- Изпълнени роли – за артисти
- Реализирани сценарии – за сценаристи;
- Постановки – за режисьори;
- Репертоар – за естрадни певци;
- Изложби с тематично описание – за художници;
- Пластика, пластични образи, бюстове, торсове, паметници и др. – за скулптори;
- Концерти – музиканти-инструменталисти;
- Публикации – за журналисти.
1.5. Изисквания към кандидатите за членове на БАНИ – отделение за Гражданско общество:
• Молба за участие в конкурса за членство в БАНИ;
• Автобиография (CV);
• Две препоръки от членове на Академията (академици, дописни членове) като един от тях е от съответните организации на БАНИ;
• Встъпителна такса 200 лв.;
• Две снимки;
• Доказателства за обществена и гражданска активност – публикации, книги, организиране на обществено значими прояви.
1.6. Комисията за номинации може да присъди следните почетни звания:
• Академик;
• Дописен член;
• Член наблюдател;
• Почетен член;
• Чуждестранен член;
• Член благодетел.
1.7. Кандидатите за съответните степени трябва да отговарят на следните изисквания:
За академик:
• Да имат изключителни приноси в областта на Науката или Изкуството и признание извън пределите на България;
• Да имат научна степен „д-р на науките" и научно звание „професор";
• Да отговарят на критериите за академик в приложената таблица
За дописен член:
• Да имат голям принос в областта на Науката или Изкуството и с признание извън страната;
• Да имат научна степен „доктор" и научно звание професор или доцент;
• Да отговарят на критериите за дописен член в приложената таблица
За член наблюдател:
• Да имат определен принос в областта на Науката или Изкуството;
• Да имат научната степен „доктор" и научното звание „доцент" или „главен асистент";
• Да отговарят на критериите за член-наблюдател в приложената таблица
За почетен член („доктор хонорис кауза"):
• Да могат да бъдат български и чуждестранни граждани;
• Да имат значителен научен принос и заслуги в пропагандирането на постиженията на българската наука и изкуство у нас и в чужбина;
За чуждестранен член:
• Да имат принос в развитието и пропагандиране на българската наука и изкуство;
За член благодетел:
• Избират се български или чуждестранни граждани;
• Да имат принос в спонсорирането на научни изследвания и културни мероприятия в БАНИ:
1.8.Процедура на приемането на кандидатите за членове на БАНИ.
• Председателите на Комисиите за номинации (подпредседателите на БАНИ) запознават членовете им с постъпилите документи на кандидатите. Кандидатите с непълните документи съгласно посочените изисквания се елиминират от конкурса.
• Председателите на Комисиите за номинации предлагат за рецензии документите на съответните кандидати за членове на БАНИ.
• Рецензиите се извършват въз основа на предложените критерии за оценка на научното или културно творчество.
• Рецензиите се представят пред Комисиите за номинации, които предлагат почетното звание на съответния кандидат с обикновено мнозинство и ги представят за избор на Академичния съвет.
• Академичният съвет утвърждава приемането на новите членове на Академията със съответните им почетни звания чрез явно гласуване и обикновено мнозинство.
• Официалната церемония по връчването на дипломите се извършва от Председателя на Академията пред Общото събрание.
 
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕСТЕПЕНУВАНЕ
2.1. Молба за престепенуване
2.2. Аргументи за престепенуване основани на активно участие в дейността на БАНИ
- За Наука – участие в конференции, симпозиуми, кръгли маси, форуми, монографии, публикации, организиране на учебни курсове и други собствени инициативи.
- За Изкуство – организиране и участие в концерти, сценични предавания, изложби, издаване на книги, културно-просветни събития и други.
- За Гражданско общество – публикации, организиране на форуми, медийни прояви, участие или инициативи за разработка на тематика свързана с държавността и обществени проблеми.
2.3. Препоръка от член на БАНИ или клона към, който членуват.
2.4. Такса престепенуване - 100 лв.
 
3. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС) НА БАНИ
3.1. УС на БАНИ включва Председателя на БАНИ, Председателя на ОС, Подпредседателя на Отделението за наука, Подпредседателя на Отделението за изкуства и Подпредседателя на Отделението на гражданското общество, Главния секретар на Академията и Главен юридически консултант.
3.2. Управителният съвет е съвещателен орган на Председателя на Академията.
3.3. Съдейства за създаване на план-програми и проекти за цялостната дейност на БАНИ, които се съгласуват с председателя и докладват на АС.
3.4. Координира дейностите на трите отделения на БАНИ.
3.5. Дава предложения за планиране на стопанската дейност на Академията.
3.6. Извършва контрол и приема отчети на стопанските звена на Академията.
3.7. Планира и ръководи медийните изяви на Академията:
• Поддържане на сайт
• Електронен вестник „Целокупна България"
• Електронен вестник"Глас на българите в Македония и България"
• ТВ предавания и други връзки с обществеността
 
4.КОНТРОЛЕН СЪВЕТ (КС) НА БАНИ
4.1. Съставът на КС се състои от 5 души – Председател, Подпредседател и 3 /трима/ члена, които се избират от Общото събрание по предложение на Академичния (Управителния) съвет.
4.2. Той ревизира редовно най-малко 2 /два/ пъти през годината изпълнението на бюджета, и състоянието на касата.
4.3. Контролният съвет преглежда всички книги, документи, актове, протоколи и др., които са му необходими, както и книжните складове, библиотеката, инвентара и др.
4.4. КС упражнява контрол върху финансовата дейност на Академията, включително стопанската.
4.5. КС контролира спазването на Устава на БАНИ от Академичния (Управителния) съвет и Общото събрание.
4.6. Контролният съвет съставя протоколи за извършените проверки, които се прочитат на отчетното годишно Общото събрание – пролетна сесия.
 
5. КЛОНОВЕ НА БАНИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
5.1. Всеки клон избира Ръководство - Председател и Секретар и отговорници по секции в зависимост от броя на членовете и спецификата на тяхната дейност.
5.2. Всеки клон изгражда секции за научно-изследователска и творческа дейност.
5.3. Всеки клон създава правилник и програма съобразени с Устава, Правилника и Структурата на БАНИ.
5.4. Всеки клон съставя своя програма за научно-следователска или творческа дейност, съгласувана с ръководството на БАНИ и докладва периодично резултатите от нея пред АС.