Структура на БАНИ

Структура на БАНИ

Структура, организация и работа на БАНИ

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
 
По идея на проф. Марин Дринов и Васил Д. Стоянов, през 1869 г. в гр. Браила (Румъния) се основава „Българско книжовно дружество" с участие на видни български национал-революционери и книжовници - Любен Каравелов, Димитър Ценович, Васил Левски, Христо Ботев, Никола П. Каршовски, Стефан Стамболов и др.
През 1911 г. Българското книжовно дружество (БКД) се преименува в Българска академия на науките (БАН) с председател акад. Иван Гешов, който ръководи последната до 1926 г.
 
От 1926 г. до 1937 г. председател на Академията е акад. проф. Любомир Милетич.
 
От 1937 г. за председател е избран проф. Богдан Филов. По негова инициатива през 1940 г. БАН се трансформира в Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ). На трансформираната Академия се възлагат нови функции – да дава мнение по устройството и дейността на културни, научни институти и организации и да съдейства на Министерството на народното просвещение при реализиране на мероприятия в областта на висшата духовна култура на България.
През 1947 г. със слово на министър – председателя Георги Димитров се закрива съществуващата БАНИ като „гнездо на буржоазните влияния и национализма". Двадесет и пет членове на Академията са предадени на Народния съд и съдени за великобългарски национализъм и шовинизъм, а останалите са репресирани и разстрелвани из страната.
 
През 2004 г. учените проф. д-р Григор Велев, проф. д-р Карю Карев, проф. д-р Димитър Гоцев и д-р Илия Илиев регистрираха в Хасковския съд Българската академия на науките и изкуствата с устава от 1941 г„ като сдружение с нестопанска цел. По този начен се възстанови закритата академия през 1948 г.
През 2006 г. на първото Общо събрание на БАНИ бе приета структурата на академията и избран за председател акад. проф. д-р Григор Велев. След изтичането на 5-годишния му мандат през 2011 г. акад. Велев е избран отново за председател на академията.
 
 
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
 
1.Монографии и книги

През 2011 – 2012 г. членовете на академията са издали следните монографии:

• „Диктатура, терор, геноцид и шовинизъм" – акад. проф. д-р Григор Велев;
• „Международно право на защита на културно-историческото наследство" – акад. д-р Емил Александров;
• „Българска национална ист;ория" том първи от петнадесет томната поредица под редакцията на допис. член проф. Пламен Павлов
• „Покани ме дяволът..." том първи от тритомната антология на българската поезия – допис. член Йордан Каменов;
• „Българската национална кауза" (1762-2012) – акад. проф. д-р Григор Велев;
 
2.Научни списания

• Сп. „Българска медицина" – гл. редактор: акад. проф. д-р Филип Куманов;
• Сп. „Български месечник" – гл. редактор: акад. Румен Леонидов;
• Сп. „Летописи" – гл. редактор: акад. проф. д-р Миладин Апостолов;
• Сп. „Български икономически преглед" – гл. редактор: акад. проф. д-р Георги Маринов;
 
АСОЦИИРАНИ КЪМ БАНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1.Стопански холдинг - БАНИ

Той включва следните стопански организации:

• „Агроконсулт ООД – управител акад. Славчо Панделиев;
• „Импресарска къща „Българска музика" – БАНИ" ООД – управител акад. проф. д-р Григор Велев
• „Национален академичен учебен център ООД – управител акад. Радка Аргирова
• Национален медицински консултативен център – БАНИ" ООД – управител акад. Захари Кръстев
• Издателска къща „Богдан Филов" ООД – управител акад. Драгомир Шопов;
Архитектура