БАНИ - Българско книжовно дружество

Българско книжовно дружество

Българско книжовно дружество

През 1869 г. в град Браила (Румъния), се основава Българското книжовно дружество.
През 2009 г. се навършват 140 години от тази забележителна дата, която е израз на хилядолетния и съвременен стремеж на българската нация към знание и творчество.
Създаването на Българското книжовно дружество е дело на видни български родолюбци – просветни дейци. То е поощрявано от водачите на българското революционно освободително движение Любен Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев и съратниците им.

За обсъждане устава на дружеството в Браила са избрани упълномощени представители на българите от Букурещ, Браила, Гюргево, Галац, Болград, Кишинев, Одеса, Виена и други градове. Под съответното пълномощно писмо на българите от Букурещ от 23 септември 1869 год. е и подписът на Васил Левски, който дарява на Българското книжовно дружество сумата от 22 франги и 70 бама, видно от запазената разписка.
Уставът на Българското книжовно дружество е приет в Браила преди 140 години – на 29 септември 1869 г.
В Устава се определя като основна цел на дружеството разпространението на всеобщо просвещение „върху сичките науки, изкуства и художества", чрез което да се постигне напредък на България.
За първи председател на Българското книжовно дружество е избран проф. Марин Дринов.