БАНИ - Том първи от „Българската национална история"

Том първи от „Българската национална история"

Том първи от „Българската национална история"

Излезе том Първи от „Българската национална история", „Българските земи през древността". Тя е многотомно издание на Българска академия на науките u изкуствата, респективно на нейния Научен център no българистика u на Научния институт no българска национална история, u издателство "Абагар" - Велико Търново.

Целта, която си поставяме с този труд, е да представим цялостно u с оглед на съвременни виждания пред широк кръг читатели u специалисти историци няколкохилядолетната история на днешните българи u техните предци - древните българи, mpaku u слаВяни, както u на създадените от българите могъщи империи - Стара Велика България, Дунавска България u Волжка България. Включването на историята на Волжка България в общобългарското историческо наследство има за цел да бъде категорично преодоляно дистанцирането от него no политически съображения във времето на тоталитаризма.
Стремежът на авторския колектив е научните разработки, заложени в тази история, да отразяват обективно историческите процеси, като се освободят от налаганите в миналото партийно-политически идеологеми u оценки на личностите u събитията. Само no такъв начин ще бъдем в състояние да вникнем в историческите процеси, ролята u значението на водещите личности u събития.

В предлаганата многотомна история продължаваме научните си усилия за съвременно изследване на историческите процеси, което направихме u в издадените вече от 2003 go 2007 година пет фундаментални тома от „История на българите".

Оставаме с вярата, че „Българска национална история" ще gage възможност на нейните ползватели да вникнат в истинността на събитията u ще допринесе за националното възпитание на българската младеж u на целия народ в името на неговото бъдеще u достойно място в Eвропа u cвema.

Акад. проф. д-р Григор Велев
Председател на Българската академия на науките u изкуствата
u на Редакционния съвет на „Българска национална история"


jpgВиж корицата