6 месеца от кончината на акад.проф.д-р Григор Велев - Председател на БАНИ

6 месеца от кончината на акад.проф.д-р Григор Велев - Председател на БАНИ

6 месеца от кончината на акад.проф.д-р Григор Велев - Председател на БАНИ

В памет на академик професор д.м.н. д-р Григор Петров Велев.
 

Изминават шест месеца от кончината на председателя на Българската академия на науките и изкуствата академик Григор Велев – починал на 4 октомври 2020 г. на 85-годишна възраст.
Има хора, които никога не се предават и през целия си живот системно и целенасочено отстояват идеите си! Такъв човек бе академик професор д.м.н. д-р Григор Велев.
Всички, които го познаваха, със сигурност са впечатлени от вътрешната енергия на личността му. Интелектуална и емоционална енергия, която му позволи, въпреки тежките болести през последните години, да продължи буквално до сетните си дни да работи, да пише, живо да се интересува от всичко, свързано с историята и съдбата на България.
България! Това беше неговото вдъхновение и като млад лекар, и като преподавател, професор и ректор, и като пламенен патриот и градивен националист.
Той често обичаше да казва: „Веруюто на Раковски е и мое верую: любовта към Отечеството превъзхожда всички световни добродетели!" И не само го заявяваше, а с целия си живот го доказа в реалността.
Биографията на академик професор д.м.н. д-р Григор Велев е богата и нелека.
Григор Петров Велев е роден на 22 януари 1935 г. в гр. Хасково. Основно и средно образование завършва в родния си град. През 1958 г. се дипломира във Висшия медицински институт – Пловдив и постъпва на работа в Първостепенната окръжна болница в Хасково като ординатор–патолог. През 1960 г. взима специалност по патология и е назначен за завеждащ Патолого-анатомичното отделение. През 1966 г. започва работа като асистент в Катедрата по патология в ИСУЛ, София.
През 1973 г. защитава дисертация на тема „Имунна стимулация на чернодробната регенерация" и получава научното звание кандидат на медицинските науки (сега: доктор по медицина). През 1984 г. е хабилитиран за доцент по патология. От 1984 г. е ръководител на катедрата по Обща и клинична патология при ВМИ, Стара Загора. През 1985 г. защитава дисертация „Биопсична диагностика на хроничния хепатит" за получаване на научното звание доктор на медицинските науки. През същата година е хабилитиран за професор. През 1989 г. е избран за ректор на Висшия медицински институт – Стара Загора.
Специализира в Москва и Париж по имунопатологията на черния дроб. Научното му творчество включва 137 публикации в областта на стомашно-чревната, чернодробната, онко- и имунопатологията, сред които и пет монографии. Под редакцията му са написани „Ръководство за лекари патолози по Обща и клинична патология" и четири учебника за студенти по „Обща патология" и „Клинична патология". Съавтор е на четири „Ръководства за практически упражнения по патология".
 
Григор Велев- н

След 1989 г. академик Григор Велев се занимава активно с история и с политическа публицистика от позициите на модерния градивен национализъм. Публикувал е повече от 160 статии, анализи и коментари, посветени на актуални политически събития в България и чужбина. Участвал е в десетки предавания на различни телевизии посветени на исторически проучвания, политически и обществени проблеми в България. Автор е на 5 монографии
Академик Григор Велев целенасочено работеше за осмисляне и подреждане на българските национални приоритети.
През 1995 г. оглави екип от видни български учени за създаване на „Българска национална доктрина", която бе представена и внесена в Народното събрание. Следващата стъпка бе учредяване по негова инициатива на „Научен център за българска национална стратегия", в който се разработват проекти и програми за успешното развитие на България.
От 1995 г. е председател на „Движението за приятелство и сътрудничество между Република България и Република Македония".
От 2004 г. е председател на Комитета за защита на Западните покрайнини, който подготвя и публикува „Меморандум относно промяната на статута на Западните покрайнини".
По негова инициатива беше създадена и регистрирана средношколската Спортно-творческа организация „Български юнак", която обединява българската младеж и работи за нейното патриотично и родолюбиво възпитание.
В неговото съзнание, във всичките му трудове Майка България включва и изконните български земи, намиращи се днес извън политическите ни граници. Македония – това е най-голямата болка на академик Григор Велев, на която посвети огромно творчество и усилия. Като започнем от откритата в Скопие българска книжарница и стигнем до епохалния труд „История на българите от Македония".
Всъщност цялата политическа дейност, с която академик Велев се ангажира – и като кандидат за президент, и като председател на партията „Български национален демократичен съюз „Целокупна България" е с единствената мисъл да наложи идеите си за обединение и модерно развитие на страната ни.
Една от най-голямите заслуги на акад.Гр.Велев и неговите съмишленици е възстановяване на закритата след 9 септември 1944 г. Българска академия на науките и изкуствата, която се доказа без държавни субсидии.
Такъв живот никога не може да бъде довършен до край. Но, когато положиш здрави основи на това, за което си се борил, оставаш в съзнанието на поколения.
Поклон пред паметта на големия българин, сърцатия лекар и пламенен патриот академик професор д.м.н. д-р Григор Петров Велев.